مبدل های حرارتی پوسته- لوله ای

   مبدل های حرارتی پوسته- لوله ای با مقطع دایره ای که در پوسته ای استوانه ای شکل نصب شده‌اند ساخته می شوند. به طوری که محور لوله ها موازی با محور پوسته است.این مبدل ها به صورت وسیعی به عنوان خنک کن های روغن و چگالنده ها و پیش گرمکن ها در نیروگاه به عنوان مولد های بخار در نیروگاه های هسته ای و در کاربردهای صنایع فرایندی و شیمیایی استفاده می شود. ساده ترین شکل از یک چگالنده نوع پوسته ای و لوله ای افقی به همراه اجزا در زیر نشان داده شده است. یک سیال داخل لوله ها و سیال دیگر در سمت پوسته به صورت متقاطع با لوله ها و یا در طول آنها جریان دارد. اهداف اصلی طراحی در این مبدل های حرارتی در نظر گرفتن انبساط گرمایی پوسته و لوله ها و تمیز کردن آسان تر مجموعه و هزینه کم در روش ساخت و تولید آن ها نسبت به سایرین می باشند.
 در مبدل های پوسته ای و لوله ای با صفحه لوله های ثابت پوسته به صفحه لوله جوش شده است و هیچ گونه دسترسی به خارج ازدسته لوله ها برای تمیز کاری وجود ندارد. در این نوع از مبدل ها و تمیز کردن لوله آسان است.
 مبدل های پوسته لوله ای با دسته لوله u شکل  دارای کمترین هزینه ساخت می باشد. زیرا در آنها فقط به یک لوله نیاز است. سطح داخلی لوله ها به دلیل خم u شکل تند را نمی توان با وسایل مکانیکی تمیز کرد.در این مبدل ها تعداد زوجی از گذرگاه لوله به کار میرود ولی محدودیتی از نظر انبساط گرمایی وجود ندارد.
چندین طرح ایجاد شده که به صفحه لوله ها امکان می‌دهد تا شناور باشد.

مبدل های پوسته لوله ای از لوله های دایره ای قرار گرفته در یک پوسته استوانه ای ساخته می شود که لوله ها موازی با پوسته می باشد. یک سیال در داخل لوله ها جریان دارد و سریال دیگر از روی دسته لوله ها

  دسته لوله ها tube bundle 
 پوسته shell
  سر head
 انتهای جلویی front-end head
 سر انتهای عقبی rear-end head
 دیوارک ها baffles
 صفحه لوله ها tube sheets

انواع دسته لوله ها
 نوعی از طراحی که امکان انبساط گرمایی مستقل لوله ها و پوست را فراهم می کند لوله u  شکل است. بنابراین در این نوع طراحی انبساط گرمایی می توانند وجود داشته باشند و محدود نیست. لوله u  شکل دارای کمترین هزینه ساخت است. زیرا فقط به یک صفحه لوله نیاز است. سمت لوله به دلیل شکل انحنای u نمی تواند با وسایل مکانیکی تمیز شود. در این نوع دست لوله ها اعداد زوجی از گذرگاه‌های لوله می تواند به کار رود. تنها لوله های قرار گرفته در ردیف بیرونی دسته لوله ها قابل تعویض می باشند. جزئیات بیشتر در شکل زیر نشان داده شده است. 

پوسته به صفحه لوله جوش خورده  و به سمت بیرونی دست لوله برای تمیز کاری دسترسی وجود ندارد. در این مورد تمیز کاری لوله به صورت مکانیکی بسیار آسان است. طرح های متعددی فراهم آمده  که به صفحه لوله ها امکان دهند تا شناور باشند. یعنی بتواند با انبساط گرمایی حرکت کند.

 

بفل ها
پوسته مبدل حرارتی

بفلها در پوسته برای تعیین جهت جریان در طول تیوب ها و افزایش سرعت و افزایش نرخ انتقال حرارت استفاده میشود.
جهت توصیف بافل این گونه می‌توان بیان شود که در واقع برش بافل ها در بخش های طولی بفل هستند که برای تغییر جهت حرکت سیال در آن به کار می رود.
حداکثر ضخامت بافل ها و نگهدارنده های آنها در استاندارد ها وجود دارد.فاصله کم بافل ها باعث افزایش نرخ انتقال حرارت می شود اما افت فشار نیز زیاد می شود.

پوسته مبدل حرارتی