نحوه انتخاب مبدل حرارتی صفحه ای

برای انتخاب و طراحی مدل های مبدل حرارتی صفحه ای به اطلاعات زیر نیاز است.

 

       Ø دبی جریان عبوری از مبدل حرارتی صفحه ای

       Ø خصوصیات فیزیکی سیالات عبوری از مبدل حرارتی صفحه ای

       Ø دماهای ورودی و خروجی در مبدل حرارتی صفحه ای

       Ø افت فشار مجاز سیال در عبور از مبدل حرارتی صفحه ای

       Ø بیشترین دمای کارکرد

       Ø بیشترین فشار کارکرد

 

نحوه انتخاب مبدل حرارتی صفحه ای:

با توجه به اطلاعاتی که مشتری از شرایط کاری در اختیار واحد مهندسی قرار میدهد، محاسبات توسط کارشناسان انجام گرفته و با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته، محاسبات مبدل های حرارتی صفحه ای کنترل میشود و در نهایت بهترین نوع مبدل پیشنهاد می گردد.