محصولات جانبی و لوازم یدکی

پلیت و گسگت از محصولات جانبی ،مبدل حرارتی صفحه ای می باشند