مبدل حرارتی صفحه ای گرافیک دایابون

مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای که به صورت بسته های متشکل از صفحات دارای شکاف و فاصله زیاد هستند فراهم آورنده کانال‌هایی با مساحت جریان آزاد بزرگ جهت کار بامبدل حرارتی صفحه ای گرافیک دایابون سیالاتی می باشند که حاوی الیاف یا ذرات درشت و یا سیالات دارای ویسکوز بالا هستند، مواردی که به طور معمول در دیگر انواع مبدل ها موجب لخته شدن یا انسداد مسیر کانال شده و عملیات مذکور را با شکست مواجه میسازد. این سیستم دارای عملکرد گرمایی- هیدرولیکی ارتقا یافته متناسبی است.