مبدل صفحه ای پره دار

 نوع مبدل های صفحه ای پره دار عمدتاً برای کاربردهای گاز- گاز و مبدل های لوله ای پره دار برای کاربردهای مایع-  هوا استفاده می‌شود. در اکثر کاربردها کاهش جرم و حجم  مبدل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به دلیل دست یافتن به این کاهش حجم و وزن مبدل های فشرده گرما همچون به صورت وسیع در تبرید با دمای خیلی کم بازیابی انرژی صنایع فرآیندی و تبرید و سیستم های تهویه مطبوع استفاده می گردند.

 

مبدل های گرمایی با سطوح پره دار 

این نوع مبدل ها دارای پره ها و یا ضمائمی در سطح  اصلی که  انتقال گرما به منظور افزایش این سطح می باشد. از آنجا که ضریب انتقال گرما در سمت گاز بسیار کوچک تر از مایع است سطوح انتقال گرمای پره دار در سمت گاز برای افزایش سطح انتقال گرما استفاده می شود. پره ها به صورت وسیعی در مبدل گرمایی  گاز- گاز یا گاز- مایع در جایی که ضریب انتقال گرما در یک یا هر دو سمت کوچک باشد و به مبدل فشرده گرما نیاز باشد استفاده می گردند.