مبدل حرارتی صفحه ای جوشی

انواع مبدل های حرارتی جوشی

 

  •  مبدل حرارتی صفحه ای نیم جوش

با جوشکاری مبدل حرارتی در پاریس، جهت به وجود آوردن آن چه از نظر تجاری به نام صفحات جفت خوانده می‌شد، مبحث جوش نیمه مبدل حرارتی از طریق ساخت و ترکیب آنها در یک بسته متشکل از صفحات و قالب های به هم فشرده با گسکت ها یا واشرهایی در کانالهای صفحه جهت تبادل جریان سیال مطرح گردید.

 

 

  •  مبدل حرارتی صفحه جوش کامل

مبدل حرارتی صفحه ای با جوش کامل که در شکل زیر نشان داده شده است یک گونه بدون گسکت می باشد که در آن یک بسته کامل صفحات جوش خورده بین دو صفحه انتهاییمبدل حرارتی جوشی در یک قالب معمولی پیچ شده است. با اتصال صفحات در ناحیه لبه ها و حذف گسکت ها جامعیت ساختاری این صفحات به میزان قابل توجهی ایش می‌یابد و بر این اساس دمای عملیاتی و محدوده‌های فشار مبدل های حرارتی صفحه گسکت دار نیز ارتقا می یابد .

 

 

کاربرد مبدل های صفحه ای جوشی به عنوان بازجوشاننده در صنعت نفت و گاز

استفاده از یک مبدل حرارتی در کاربری اشتباه موضوعی بسیار رایج در کشور می باشد که این امر اغلب منجر به افزایش هزینه ها و اتلافات انرژی در صنایع می گردد. این موضوع به ویژه در صنایع نفت و گاز با توجه به مصرف بالای انرژی حائز اهمیت می باشد. تجربیات جهانی نشان میدهد که استفاده از مبدل های حرارتی صفحه ای به عنوان بازجوشاننده در فرآیندهای پالایش نفت خام و گاز طبیعی منجر به کاهش جدی هزینه اولیه، سوخت، تعمیر و نگهداری و در عین حال کاهش انتشار گازهای گلخانه ای واحد می گردد. به همین دلیل، بسیاری از پالایشگاه ها در سطح جهان شروع به بهره مندی از مزایای مبدل های حرارتی صفحه ای در برابر مبدل های پوسته-لوله نموده اند و این روند با سرعت زیادی در حال توسعه می باشد. در کار حاضر، ضمن معرفی مبدل حرارتی تمام جوشی صفحه ای، به انواع و کاربردهای نوین آن به عنوان بازجوشاننده پرداخته شده است. همچنین، برخی مزایای استفاده از این نوع مبدل های حرارتی به عنوان بازجوشاننده در فرآیندهای پالایش نفت و گاز درمقایسه با بازجوشانندهای پوسته-لوله معرفی گردیده است. سپس، نمونه هایی از کاربردهای مبدل صفحه ای در پالایش نفت خام وشیرین سازی گاز بصورت شماتیک نشان داده شده است. عملکرد دو نوع پرکاربرد از بازجوشاننده های صفحه ای بلاک و صفحه-پوسته نیزبصورت کیفی مورد مقایسه قرار گرفته است.