مکش مکانیکی

همانطور که گفته شد، تقریبا تمام برج های خنک کننده ی تهویه مطبوع از مکش مکانیکی استفاده می کنند، زیرا اندازه بزرگ و دودکش بلند مورد نیاز برجمکش مکانیکی های مکش طبیعی در طراحی اغلب ساختمان ها تقریبا محال است.
برج های جریان متقابل از مکش اجباری یا القایی استفاده می کنند. برج خنک کننده جریان معکوس مکش اجباری تک جریان (تک سلول)، از فن های پروانه ای با ظرفیت کم (از 30 تا 250 تن) استفاده می کنند. این فن (ها) به طور عمودی در ورودی هوای برج 
خنک کننده نصب شده و هوا را به داخل صفحات داخلی می راند تا از سوی مقابل آن از برج خارج شود.
با افزایش بار خنک کنندگی به سطح انتقال حرارتی بیشتری نیاز است و برج جریان متقابلِ جریان مضاعف، با ظرفیت سلولی 1100 تن، متداول است، زیرا استفاده از یک سلول بزرگ، ارزان تر از دو سلول کوچکتر است. در این شکل، جهت راندن جریان هوا استفاده از فن بزرگ برای القای جریان هوای برج خنک کننده به جای چند فن کارآمدتر است. فن مکش القایی در بالای برج خنک کننده نصب است و جریان هوا را از هر انتها از میان صفحات داخلی و داخل پلنیوم مشترک هوای خروجی، القا می کند.
ممکن است برج های جریان معکوس از مکش القایی یا اجباری تا ظرفیت 1300 تن در یک سلول استفاده کنند. فن های سانتریفیوژ و پروانه ای برای مکش اجباری مناسب اند ولی تنها نوع پروانه ای برای مکش القایی استفاده می شود.
در شکل های جریان معکوس مکش اجباری با فن های پروانه ای، فن ها در ته برج 
خنک کننده نصب می شود که مستلزم طراحی بسیار خاص تشتک تحتانی است زیرا هوا باید از میان تشتک عبور کند. در این برج ها، سیستم جمع آوری آب متشکل از کانال های شیب دار بالای فن ها، آب را از ته صفحات داخلی به مخزن با تشتک تحتانی محصور مجاور می برد.
برج خنک کننده جریان معکوس مکش القایی، شکل های بسیار ساده تری دارند. فن در بالای برج خنک کننده نصب است و ورودی های هوا بین قسمت فوقانی تشتک تحتانی و قسمت تحتانی صفحات داخلی در هر چهار طرف قرار می گیرند. همانند برج های جریان متقابل، بزرگترین تک سلول برج که موجود است، 1100 تن است.
معمولا امتیازی برای مکش اجباری نسبت به مکش القایی و یا برعکس وجود ندارد با این وجود، برای استفاده از برج خنک کننده در فصل زمستان و احتمال مسئله یخ زدگی، برج های مکش اجباری با فن های سانتریفیوژ به هیچ وجه مناسب نیستند. فن های مکش اجباری در جریان هوای سرد ورودی قرار می گیرند. (به جای قرارگرفتن در جریان هوای گرم خروجی) که باعث مستعد شدن آن ها برا یخ زدگی و آسیب های محتمل مکانیکی است. بنابراین، برای آب و هوای سرد، استفاده از برج مکش القایی بهتر است، زیرا هم احمال یخ زدگی کمتر و هم اقدامات لازم برای کنترل یخ زدگی آسان تر است.