قطعات برج خنک کننده

بدنه (فایبرگلاس – بتونی - ﻓﻠﺰی)

ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ( ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﺗﺎور)، ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎر ﭼﻮب اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ بدنه(فایبرگلاس)ﺑﻮده و  وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻦ و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ را ﻣﻴﺮا ﻧﻤﻮده و از اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ.
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﭘﺎﺷﺶ آب ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﺑﺮج را ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
 

در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ: اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وزن و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﺗﺎور ﻫﺎی ﭘﻜﻴﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس: اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺒﻚ ﺑﻮدن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮج ﻫﺎ ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﭘﻜﻴﺞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی:  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی در ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺮدود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺟﺮﻳﺎن دﻣﺸﻲ از ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 

حوضچه آب خنک cold water basin


در قسمت پایینی برج خنک کننده قرار دارد، آبی که طی فرایندهای بالا خنک شده در آن جمع اوری می شود، به سمت دستگاه ها رفته و باعث خنک سازی آن ها می شود.

حوضچه آب خنک

ﻛﺎﻧﺎل – نازل برج خنک کننده


ﻧﺎزل ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻗﻄﻌﺎت ا ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ هستند. وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﺎزل ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ، ﭘﺎﺷﺶ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﭘﺎﺷﺶ آب ﺑﺮ روی ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ 3 روش ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.


1 - اﺳﭙﺮﻳﻨﻜﻠﺮهد -آب پخش کن ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺑﻄﺮی ﺷﻜﻞ (گرد) 


اسپرینگلرهد در برج های گرد مورد استفاده قرار میگیرد. در سیستم توزیع آب در کولینگ تاور ، آب در تماس مستقیم با هوا می باشد .آب پس از عبور از لوله عمودی در مرکز برج خنک کننده وارد کلگی توزیع آب میشود و پس از آن وارد لوله آرم میشود. کلگی توزیع آب به تعداد لوله های آرم انشعاب دارد، لوله ها با چرخش کلگی در اثر جریان آب به چرخش در می آید. بروی بازوهای آرم برای جلوگیری از ریزش آب به بیرون قطره گیر نصب شده است. جنس کلگی از  A.B.S بوده و در مدل های بالاتر از جنس آلومینیوم و برنج ساخته میشود و همچنین جنس لوله آرم از PVC می باشد. ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ اﺳﭙﺮﻳﻨﻜﻠﺮ، رﺳﻮب و ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺎﺷﺶ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺑﻄﺮی ﺷﻜﻞ، در زﻣﺎن ﺗﻌﻤﻴﺮات از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎزل ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
 

کانال نازل خنک کننده

کانال نازل برج خنک کن


2-ﻧﺎزل ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ


وظیفه نازل ها پاشش آب بروی سطح برج خنک کننده ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﻧﺎزل ﻫﺎ را در ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﻣﻜﻌﺒﻲ و ﻛﺎﻧﺘﺮ ﻓﻠﻮ (ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎزﻟﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.
انواع مختلف نازل:کانال نازل برج خنک کننده
•    نازل چپقی دنده ایی
•    نازل پروانه ایی
•    نازل بالتیمور
•    نازل سه مرحله ایی
•    نازل مارلی کم فشار
•    نازل چپقی فشاری
•    نازل مربع پاش (دک اسپری)

3- ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ


در ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻴﺰ در ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﻛﺮاس ﻓﻠﻮ) ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ (از ﻛﺎﻧﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺎل در ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﺗﺎورﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ رﺳﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ در ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺮب و روی ﻛﻪ رﺳﻮب ﮔﺬاری در ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻧﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺎزل، ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺷﺶ ﻛﻤﺘﺮ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ
 

ﭘﻜﻴﻨﮓ - ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه (ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﺗﺎور) Cooling tower Fill Media


ﭘﻜﻴﻨﮓ ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻴﻠﻴﻨﮓ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻜﻲ از اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی اﺻﻠﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎ در ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس آب ﻳﺎ ﺳﻴﺎل ﺧﻨﻚ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﻮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻴﺰان آب ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻨﻚ ﺷﻮد.
از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ، ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: 

1. ﭘﻜﻴﻨﮓ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ:

اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﻜﻴﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪند و
امروزه به ندرت از آنها استفاده می شود. اما در بسیاری از اکثر موارد می توان از پکینگ های چوبی به جای پکینگ های پلیمری استفاده کرد زیرا اینکار باعث افزایش راندمان کولینگ تاور میگردد ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻮارد از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻃﺮاح اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
.

ﻣﺰاﻳﺎ:
•    عدم نیاز به تکنولوژی خاص

معایب:
•    قیمت بالا
•    راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ
•    وزن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﻮاع ﭘﻠﻴﻤﺮی
•    کمبود ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﻠﻲ

 

2. پکینگ PVC برج خنک کننده:

ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎی ﭘﻠﻴﻤﺮی ﺑﻪ ﺷﺪت رواج ﻳﺎﻓﺖ. ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع اﺻﻠﻲ ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎی PVC  می باشند.
مزایا:
•    قیمت بسیارﻣﻨﺎﺳﺐ
•    وزن ﭘﺎﻳﻴﻦ
•    مقاومت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ
معایب:
•    عدم اﻣﻜﺎن ﺟﻮش ﺑﻴﻦ ورﻗﻬﺎ
•    خشک شدن و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺷﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

پکینگ PVC برج خنک کننده

 

3.ﭘﻜﻴﻨﮓ PP برج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ:


اﻳﻦ ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻜﻴﻨﮕﻬﺎی PVC می باشند و در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

مزایا:
•    مقاومت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
•    اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی
•    اﻣﻜﺎن ﺟﻮش دادن ورﻗﻪ ﻫﺎ
معایب:
•    قیمت بالاتر نسبت به پکینگ های PVC
•    قابلیت اشتعال پذیری بالا

ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎ را از لحاظ عملکرد میتوان ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻓﻴﻠﻢ و ﭘﻜﻴﻨﮓ اﺳﭙﻠﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد.
1- ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻓﻴﻠﻢ -غشایی (ورقه ای) ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ Film packing
 دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آب و ﻳﺎ ﺳﻴﺎل ﺧﻨﻚ ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آب ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻓﻴﻠﻤﻲ (ﺳﻄﺤﻲ) از آب ﺑﺮ روی ورﻗﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺠﻢ ﻳﻜﺴﺎن، ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮرد آب و ﻫﻮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺎل ﺧﻨﻚ ﺷﻮد. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎی ﻓﻴﻠﻢ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎی اﺳﭙﻠﺶ اﺳﺖ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﻴﺐ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد رﺳﻮب ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻜﻴﻨﮕﻬﺎی ﻓﻴﻠﻢ ﺧﻮد دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﻛﺎرﺑﺮی ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ اﺻﻮل ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ در آﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻓﻴﻠﻢ

مزایا:
•    راندمان بالای تبخیر
•    قیمت مناسب
معایب:
•    ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده در آب ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﺶ از 150 -200
•    اﻳﺠﺎد اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ﺑﻴﺸﺘﺮ
•    نیاز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻌﺪ از 3- 4 ﺳﺎل
پکینگ های غشایی یا پکینگ فیلم ها خود به چندین مدل تقسیم می شوند:

1-1) پکینگ فیلم های بلوکی:

 که بصورت بلوک های پلاستیکی مستطیلی و دایره ای قابل ارائه می باشد. جنس پکینگهای بلوکی که به پکینگ مدیاهای لانه زنبوری هم معروفندPVC  و PP می باشد. از آنجایی که ساختار این نوع پکینگ ها بصورت سلولی می باشد به آنها پکینگ های سلولی(Cellular packing) نیز گفته می شود.

پکینگ فیلم

1-2) پکینگ فیلم های شانه تخم مرغی

 

پکینگ فیلم های شانه تخم مرغی

1-3) پکینگ فیلم های موشکی (پکینگ های آلمانی)

پکینگهای موشکی یا عمودی که به پکینگهای آلمانی هم معروفند، دارای کانالهای عمودی ریزش آب بوده(پکینگ های جریان عمودی) و در نتیجه از رسوب گیری پایینی برخوردار می باشند و از پکینگ های ضد رسوب محسوب می شوند و در عین حال داشتن نسبت سطح به حجم 150 مترمربع به ازای مترمکعب موجب می شود از راندمان ترمودینامیکی بالایی نیز برخوردار باشند .

پکینگ فیلم های موشکی

 

پکینگ فیلم ها در دو جنس پی وی سی(PVC)  و پلی پروپیلن(PP) تولید می شوند. در آبهای با سختی پایین و بدون آلودگی های محیطی استفاده از پر کننده های فیلمی یا ورقه ای
(FILM FILL PACKING)  توصیه می شود. مزیت استفاده از پر کننده های برج خنک کننده یا همان پکینگهای فیلینگ (FILLING PACKING) در بالا بودن سطح تبادل حرارت و درنتیجه کاهش ابعادی برج خنک کن خواهد بود.

2- ﭘﻜﻴﻨﮓ اﺳﭙﻠﺶ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ :

دلیل نام گذاری پکینگ اسپلش از پاشیده شدن قطرات آب به اطراف و صدای چکیدن آب می باشد.یکی از کاربردهای مهم پکینگ اسپلش در مواردی است که سختی آب بالا باشد.عملکرد پکینگ اسپلش به این صورت است که وقتی قطرات آب روی سطوح پکینگ ریخته میشود هر قطره به قطره ریزتری تبدیل میشود و عمل تبخیر برخلاف پکینگ فیلم به جای اینکه روی سطوح پکینگ انجام شود بین قطرات ریز آب و هوا انجام می شود. این پکینگ ها به دلیل سطح کم دارای رسوب خیلی کمتری نسبت پکینگ فیلمی دارند ولی راندمان تبخیرشان به نسبت خیلی کمتر از آنهاست.
 ﭘﻜﻴﻨﮓ اﺳﭙﻠﺶ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ
مزایا:
•    قابل اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ 
•    عدم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ 
•    رﺳﻮب ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻓﻴﻠﻢ
معایب:
•    قیمت بالاتر از ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻓﻴﻠﻢ 
•    راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻓﻴﻠﻢ

انواع پکینگ های اسپلش:

2-1)پکینگ گرید اسپلش

 این نوع پگینگ در دو نوع جدید و قدیم طراحی شده است و برای مواردی استفاده میشود که سختی آب بالا و آب آلوده باشد .این پکینگ از جنس های مختلفی چون PP-PS-PE – ABS تولید شده و حرارت  تا دمای 120°C  را تحمل میکند. پکینگ گرید اسپلش در برج خنک کننده بتنی و فایبر گلاسی و جریان مخالف (صنایع فولاد و پتروشیمی) کاربرد دارد.

 پکینگ گرید اسپلش
این پکینگ ها به صورت آویزان و به کمک هنگرها و سیم های فولادی بین قطعات پکینگ نصب می شود. حرارت و جرم در پکینگ گرید اسپلش به صورت پاشیده شدن قطرات آب در هوا انتقال می یابد و به همین دلیل ذرات ریز از آن جدا شده و کمترین رسوب گذاری را دارند.
از مزایای پکینگ گرید اسپلش می توان به طول عمر بالا، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش بدون پودرشدن و شکنندگی ، مقاومت حرارتی بالا بدون تغییر شکل، مقاومت در برابر خوردگی، قابلیت اسید شویی و ... اشاره کرد.

پکینگ گرید اسپلش

2-2)پکینگ تیوب اسپلش

این نوع پکینگ ها از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن می باشند ، دمای قابل تحمل پکینگ تیوب اسپلش    120 °C میباشد و به همین دلیل در تمامی برج های خنک کننده با سختی آب بالا مورد استفاده قرار میگیرند ولی در برج خنک کننده cross flow راندمان بالاتر وافت فشار کمتری دارند.
مزایای این پکینگ تیوب اسپلش عبارتست از:
•    مقاومت حرارتی بالا
•     مقاومت مکانیکی بالا
•     طول عمر زیاد
•     مقاوم در برابر اسید و خوردگی
•     نصب و تعویض آسان ( از نظر طول و عرض محدودیتی در تولید و مونتاژ این پکینگ ها وجود ندارد).
•     قابل استفاده در آب ها با سختی زیاد مانند آب های چرب، آلوده و ...

پکینگ تیوب اسپلش

3-2) پکینگ نت اسپلش 


این پکینگ به صورت توری شکل ساخته میشود به همین دلیل حرارت را میان آب و جرم معلق در هوا انتقال میدهد و به همین دلیل رسوب در میان این نوع از پکینگ بسیار کم بوده و جزء پکینگ های ضد رسوب محسوب می شود. 
طول پکینگ نت اسپلش در اندازه استاندارد ساخته می شود ولی عرض آن بسته به سفارش مشتری متغیر است.
از مزایای این نوع پکینگ می توان به :
1- راندمان کاری بالا
 2- طول عمر بالا
 3- قابل استفاده در آب های آلوده
 4- مقاومت شیمیایی بالا
 5- مقاومت مکانیکی بالا
 6- مقاومت حرارتی بالا
 7- به صرفه بودن از نظر اقتصادی
 8- قابلیت اسید شویی پکینگ

پکینگ

 2-4) پکینگ رندوم اسپلش -  پکینگ پال رینگ Random splash 


پکینگ رندوم اسپلش با توجه به ساختار و چیدمان منحصر به فرد در کلیه برجهای خنک کننده (جریان مخالف و جریان متقاطع) قابل استفاده می باشد و از لحاظ شکل هندسی برج هیچگونه محدودیتی در نصب نخواهد داشت. این نوع پکینگ و پرکن ها جایگزین بسیار مناسبی در برجهای خنک کننده به جای پکینگ های لایه ای و ورقه ای هستند . و از لحاظ چیدمان ، شستشو و تمیز کردن پکینگ و انجام کلیه مراحل نصب و راه اندازی و تعمیر برج حنک کننده بهترین کارائی و آسانترین جابجائی را داراست . و در سایز های مختلف بنا بر دمای ورودی و میزان کاهش دمای آب موجود می باشد : سایز 1 اینچ ، 1.5 اینچ ، 2 اینچ و 3 اینچ که از جنس پلی پروپیلن و دارای مقاومت و استحکام مکانیکی ، شیمیائی و حرارتی قابل توجهی می باشد و جزء جدیدترین نوع پرکن ها و بهترین جایگزین از لحاظ قیمت مناسب و کیفیت و راه اندازی منحصر به فرد می باشد .


مزایای پکینگ Random Splash

•  استحکام و طول عمر زیاد.
•  قابل استفاده در آب های با سختی بالا ،آب های چرب، آب های آلوده
 • قابلیت اسیدشویی.
•  نصب و تعویض آسان.
•  عدم محدودیت نصب در فضاهای مختلف.
 • راندمان حرارتی بالا.
 • سطح ویژه ی بالا.
•  افت فشار پایین.
 • مقاومت مکانیکی بالا و عدم تغییر شکل در دماهای بالا.
 • ثابت ماندن ارتفاع فیلتر در زمان پردازش.
 • طول عمر بالا و امکان استفاده در یک دوره ی طولانی مدت.
 • ثابت ماندن عملکرد دستگاه در طول دوره ی استفاده

پکینگ

ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺮ- ﺷﺒﻨﻢ ﮔﻴﺮ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ (ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﺗﺎور)Drift eliminator 

یک عامل محافظتی است که از پراکنده شدن آب به اطراف جلوگیری می کند. وظیفه اصلی قطره گیر دربرج خنک کننده جلوگیری از پرتاب قطرات آبی است که به همراه هوا در حال خارج شدن از کولینگ تاور هستند.


قطره گیر برج خنک کن

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺮ در ﺑﺮج ﺧﻨک ﻛﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻗﻄﺮات درﺷﺖ آب ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺮج ﺧﻨک ﻛﻦ ﺑﺎزمی ﮔﺮدﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺮ در ﺑﺮج ﺧﻨک ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﮔﺮدد.
 قطره گیربرج خنک کن


ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

1)    ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺮ ﻻﻧﻪ زﻧﺒﻮری ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه

این نوع قطره گیرها به صورت لایه ای از شبکه های لانه زنبوری هستند که از جنس PP  وPVC ساخته میشوند و به دلیل فرم مسیرشان تعداد زیادی از قطرات آب را به دام میاندازند و باعث کاهش اتلاف آب در برج خنک کننده میشوند. ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺮ ﻫﺎ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
 قطره گیر برج خنک کن

2)    ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺮ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه

 ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺮ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﭘﺮوﻓﻴﻠﻬﺎیV شکل میباشد که  وﺳﻴﻠﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺮها راﻧﺪﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮه ﮔﻴﺮﻫﺎی ﻻﻧﻪ زﻧﺒﻮری دارند وﻟﻲ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر کمتر و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻻتر باعث شده  در ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺑﺘﻮﻧﻲ و صنعتی مورد استفاده قرار بگیرند
قطره گیربرج خنک کن

ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ (ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﺗﺎور)Cooling tower gear box

زمانی ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﻓﻦ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ بیشتر از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ باشد برای ﻛﺎﻫﺶ دور ﻓﻦ از ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﺎﻫﺶ دور ﻓﻦ در ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ به این دلیل است ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی  CTI در ﺑﺮج ﺧﻨک ﻛﻦ، ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻄﻲ ﻟﺒﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻓﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 60 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﺠﺎد ﻟﺮزش ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮداﺑﻲ در ﻓﻦ اﺳﺘﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ در ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨک ﻛﻨﻨﺪه نقش ﻋﻤﺪه ای را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

گیربکس برج خنک کن

 

به دلیل اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ در داﺧﻞ ﻓﻦ اﺳﺘﻚ و در زﻳﺮ ﻓﻦ ﻗﺮار دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ویژه ای داشته باشد :
•    قابلیت عملکرد گیرﺑﻜﺲ در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﺧﺎص
•    قابلیت عملکرد گیرﺑﻜﺲ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه در رﻃﻮﺑﺖ 100 %
•    ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻬﻼك ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻓﻦ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه
•    ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

فن استک برج خنک کن Cooling tower fan stack

ﻓﻦ اﺳﺘﻚ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﻦ در ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ یکی از مهمترین قطعات در ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﺗﺎور اﺳﺖ. ﻓﺮم ﻓﻦ اﺳﺘﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻧﺘﻮری ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﻓﻦ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻮای ﺧﺮوﺟﻲ از ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. باید توجه داشت که فن استک از لحاظ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻓﻦ ﺑﺮج ﺧﻨک ﻛﻦ و ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﻋﻤﻞ میکند.
ارﺗﻔﺎع ﻓﻦ اﺳﺘﻚ باعث میشود که ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای خروجی از ﺑﺮج که از ﻟﺤﺎظ رﻃﻮﺑﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺷﺒﺎع ﻗﺮار دارد، ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورودی ﻫﻮای ﺑﺮج خنک کننده ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ باعث اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻦ اﺳﺘﻚ در زﻣﺎن وزش ﺑﺎد ﺟﻠﻮی اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮداﺑﻲ و ورود ﻣﺠﺪد ﻫﻮا ﺑﻪ ﺑﺮج ﺧﻨک ﻛﻨﻨﺪه را میگیرد. در ﺧﺼﻮص ﻓﻦ اﺳﺘﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮم ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﻳﺪ از اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در وزﺷﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎد، ﻟﺮزش ﻫﺎی ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ و ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺪﻳﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻦ، ﻣﻮﺗﻮر و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

فن استک

 

دراﻳﻮ ﺷﻔﺖ(ﻣﺤﻮر) ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ (ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﺗﺎور) Cooling tower drive shaft


در ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺻﻨﻌﺘﻲ که شامل برج خنک کننده بتونی و برج خنک کننده فایبرگلاسی هستند  ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻮﺗﻮر در ﺧﺎرج از دﻫﺎﻧﻪ ﻓﻦ اﺳﺘﻚ ﻗﺮار دارد در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه که توسط ﻣﻮﺗﻮر ایجاد میشود ﺑﻪ ﻓﻦ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ، از دراﻳﻮ ﺷﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. دراﻳﻮ ﺷﻔﺖ در ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﻓﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از 4-3 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻮل زﻳﺎد فن،باید در تولید و نصب درایو شفت دقت زیادی به خرج داد زﻳﺮا در ﺻﻮرت ﺗﻨﻈﻴﻢ نا ﻣﻨﺎﺳﺐ، دراﻳﻮ ﺷﻔﺖ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح می ﺑﺮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ.

برج خنک کن(کولینگ تاور)

 

دراﻳﻮ ﺷﻔﺘﻬﺎي ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
1)    دراﻳﻮ ﺷﻔﺘﻬﺎی ﻓﻠﺰي ﻛﻪ وزن ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ.
 درایوشفت کامپوزیت

2)    دراﻳﻮ ﺷﻔﺘﻬﺎی ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻛﻪ از ﻓﻴﺒﺮ ﻛﺮﺑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و وزن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت از دراﻳﻮ ﺷﻔﺘﻬﺎي ﻓﻠﺰی ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ و ﻗﻴﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
 درایوشفت
مزایای استفاده از درایو شفت های فایبرکربن:
•    وزن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و در نتیجه ﻧﺼﺐ و ﺟﺎﺑﺠﺎیی بسیار راحت است.
•    قابلیت دﻣﭗ ﻛﺮدن ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ ارﺗﺠﺎعی
•    اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ

 

 

ﻓﻦ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه (ﻛﻮﻟﻴﻨﮓ ﺗﺎور)Cooling Tower Fan 

 

فن مهمترین نقش در برج خنک کننده(کولینگ تاور) را داراست که مسئول عملیات خنک کاری است و در صورت خرابی فرایند سیستم تاسیسات مکانیکی برج خنک کننده دچار اختلال می شود. فن ها روی بدنه برج سوار میشوند و آبی که از بالای برج توسط نازل ها روی صفحه پایینی پاشیده میشود را خنک میکنند. ﻓﻦ های ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ و ﻣﺤﻮري ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ شوند. ﻓﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ در ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه دﻣﻨﺪه استفاده میشوند ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮج ﻫﺎی ﺧﻨﻚ ﻛننده مکنده ﻳﺎ  Induced Draftاز ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار هﺴﺘﻨﺪ و در برج با جریان هوای مکیده شده از هر دو نوع فن محوری و سانتریفیوژی استفاده میشود.

  فن برج خنک کننده

 


ﻓﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﻮری ﺑﻪ ﺳﻪ تقسیم میشوند :
1)    ﻓﻦ ﻫﺎی ﺿﺮبی ﻛﻪ در ﺑﺮج ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ استفاده میشوند. 
2)    ﻓﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻪ از آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و  ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺘﻮسطی دارﻧﺪ.
3)    ﻓﻦ ﻫﺎی ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ(ﻓﻦ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس اﻳﺮﻓﻮﻳﻞ - ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻیی دارﻧﺪ) 

فن برج خنک کننده- کولینگ تاور

مواردی که ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻦ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار گیرد شامل:

•    میزان ﻫﻮادهی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه
•    میزان ﺟﺒﺮان اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻦ
•    مشخصات ﻫﻨﺪﺳﻲ (ﻗﻄﺮ) و وزن ﻓﻦ
•    میزان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪای ﻓﻦ ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ
•    زاوﻳﻪ ﺣﻤﻠﻪ(ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺮ ﻫﻮادهی و اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد)
•    حداﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ خطی ﻟﺒﻪ ﻓﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻓﻦ و ﻗﻄﺮ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
•    PH آب و ﺳﻴﺎل ﺑﺮج ﺧﻨﻚ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻨﺲ ﻓﻦ، ﻫﺎب، دراﻳﻮ ﺷﻔﺖ و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد