High Quality Rolex Replica
فهرست اصطلاحات سیستم های آب کندانسور

سیستم های آب کندانسور و برج های خنک کننده اصطلاحات خاص خود را دارند که عبارتند از : 
اپروچ : اختلاف دمای آب ورودی کندانسور و دمای مرطوب هوای ورودی برج برحسب فارنهایت.
زیرآب کشی یا خروج تدریجی سیال : آب کندانسور خارج شده از سیستم برای کنترل غلظت ذرات جامد یا هرگونه ناخالصی موجود در آب.
Btu: مقدار گرمای مورد نیاز برای افزایش یا کاهش دمای یک پوند آب به میزان یک درجه فارنهایت.

123movies