High Quality Rolex Replica

اجزای سیستم آب کندانسور

چهار جزء آب کندانسور عبارتند از:


کندانسور: کندانسور معمولا به صورت یک جزء یکپارچه چیلرآبی است. (هرچند گاهی از کندانسور های مجزا استفاده می شود.) نوعا کندانسور یک مبدل پوسته ای – لوله ای است که ماده مبرد داخل لوله ها توسط آب کندانسور پوسته احاطه می شود. انتقال گرما در سراسر دیواره لوله ها صورت می گیرد.


پمپ آب (واتر پمپ) کندانسور: این پمپ آب کندانسور را از تشتک برج خنک کننده ، به کمک سیستم لوله کشی و کندانسور به کردش در می آورد و سرانجام آب را به تشتک فوقانی برج بر می گرداند.

پمپ آب(واتر پمپ)
لوله کشی آب کندانسور: لوله کشی انتفال آب کندانسور ین برج خنک کننده و کندانسور است .

لوله کشی آب کندانسور


برج خنک کننده : وسیله است برای دفع گرما از آب کندانسور به هوای محیط بیرون. تمام برج های خنک کننده صرف نظر از نحوه ساخت یا ترکیب بندی آنها، باید اجزای نشان داده در شکل 1.1 را داشته باشد.


پرکننده (وسیله انتقال گرما): این وسیله برای ایجاد حداکثر تماس بین آب برگشت کندانسور و هوای محیطی طراحی می باشد. در واقع سطح داخلی برج خنک کننده همان وسیله انتقال گرماست . هر چقدر تماس بیشتر باشد، تبخیر و انتقال گرما بیشتر است .

پرکننده
تشتک توزیع آب سرد: این تشتک به صورت یکپارچه یا مجزا، آب عبوری از برج خنک کننده را توسط پمپ آب کندانسور جمع آوری می کند. بزرگی آن باید چنان باشد که آب کافی را برای سیستم آب کندانسور فراهم کند تا توسط پمپ به برج بازگردانده شود. 
(تشتک آب سرد همان تشتک تحتانی برج خنک کننده است.)

تشک آب سرد
فن های برج : تمام برج های خنک کننده مورد استفاده سیستم مطبوع به صورت برج هایی با جریان هوای مکانیکی هستند که از یک یا چند فن برای ایجاد جریان هوای برج خنک کننده استفاده می شود.

فن برج

فن برج


کرکره های ورودی و قطره گیرها: کرکره های ورودی باعث هدایت یکنواخت و مستقیم هوا به داخل برج خنک کننده می شود و قطره گیر ها به گونه ای طراحی می شوند تا قطرات آب موجود در هوای خروجی برج را به دام اندازند. 

کرکره های ورودی و قطره گیرها

123movies