مبدل حرارتی صفحه ای جوشی

انواع مبدل های حرارتی جوشی

 

مبدل حرارتی صفحه ای نیم جوش

با جوشکاری مبدل حرارتی در پاریس، جهت به وجود آوردن آن چه از نظر تجاری به نام صفحات جفت خوانده می‌شد، مبحث جوش نیمه مبدل حرارتی از طریق ساخت و ترکیب آنها در یک بسته متشکل از صفحات و قالب های به هم فشرده با گسکت ها یا واشرهایی در کانالهای صفحه جهت تبادل جریان سیال مطرح گردید.

 

 

مبدل حرارتی صفحه جوش کامل

مبدل حرارتی صفحه ای با جوش کامل که در شکل زیر نشان داده شده است یک گونه بدون گسکت می باشد که در آن یک بسته کامل صفحات جوش خورده بین دو صفحه انتهاییمبدل حرارتی جوشی در یک قالب معمولی پیچ شده است. با اتصال صفحات در ناحیه لبه ها و حذف گسکت ها جامعیت ساختاری این صفحات به میزان قابل توجهی ایش می‌یابد و بر این اساس دمای عملیاتی و محدوده‌های فشار مبدل های حرارتی صفحه گسکت دار نیز ارتقا می یابد .