مبدل حرارتی صفحه ای فاصله دار(wide-gap)

مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای دارای مجموعه صفحاتی با شکاف عریض، کانال های بزرگ تر با سطح جریان آزاد را برای کنترل سیالات حاوی ذرات درشت یا الیاف و سیالات با لزجت بالا فراهم میکنند که معمولا در مبدل های معمولی سبب بسته شدن این کانال ها میشوند چون قادر نیستند این سیالات را به خوبی هدایت کنند. ولی با این وجود شماری از مشخصات کارایی حرارتی - هیدرولیکی آن ها بهتر است. شیارهای سطح صفحات و واشرها طوری طراحی میشوند که مقطع جریان در کانال های آن صفحات دارای حداکثر شکاف یا درز 16 میلیمتر است. با وجود این شیارهای صفحات هنوز سطح موثر بهتری دارند و جریان گردابه ای ایجاد میکنند که روی ضریب انتقال حرارت بالا اثرگذار است. اما درز یا شکاف جریان پهن تر سبب کاهش افت فشار میشود. از این مبدل ها در کارخانه های شکر،سرد کردن و رنگ زدایی از خمیر کاغذ و کاغذ در کارخانه های کاغذ و بهداشتی کردن محصولات غذایی فیبری اشاره کرد.


                                                                  مبدل حرارتی صفحه ای فاصله دار